Prašome sugrąžinti istorinę teisybę ir kviesti Lietuvą paminėti susijungimo šimtmetį

 Šiandien  mūsų laikų amžininkai,  minėdami  1923 metų sukilimo šimtmetį, pateikia tendencingą  istorinę medžiagą.  Jie plačiai  viešina  įvykius, susijusius  su Didžiąja Lietuva,  ir nutyli tai ką aprašė tų įvykių dalyvis,  Mažosios Lietuvos  gelbėjimo komiteto  pirmasis sekretorius Jonas Vanagaitis,  knygoje „Kovos keliais“ .
J.  Vanagaičio  almanache aprašomi  autentiški  įvykiai, tačiau  mūsų istorikai  ignoruoja tą informaciją, kurią pateikia  1923 metų sukilimo amžininkas.  Internetiniame  laikraštyje „Atvira Klaipėda“ straipsnyje „Lemtingųjų įvykių šimtmetis: 1923-iųjų sausio 9-oji“ parašė, kad „Tuo metu Lietuvos vyriausybės veiksmų priedanga tapęs Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas (VMLGK) ir toliau apsiribojo tik atsišaukimų sklaida. Sausio 9-ąją jis paskelbė du atsišaukimus.“

 Tiek Mažosios Lietuvos, tiek Didžiosios atstovai tikėjo, kad Versalio taikos sutartimi, atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos perduos,  Lietuvai. 1922 m. lapkričio mėn. Klaipėdiečių organizacijų atstovai ir Lietuvos diplomatai, nuvykę į Paryžių, turėjo grįžti tuščiomis rankomis. Ambasadorių konferencija atidėjo Klaipėdos krašto išsprendimą.  Dėl to klaipėdiečių atstovams ir Lietuvos diplomatams tapo  aišku, kad  delsimas bus naudingas tik lenkams.  Vienintelis kelias yra sukilimo organizavimas.  Mažlietuviai  1922-12-22 įkūrė Vyriausiąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą.  Komiteto  vadovybė  – M. Jankus, J. Vanagaitis, J. Strėkys, J.Lėbartas, V Šaulinskas, J. Brūvelaitis. Komitetas paskelbė atsišaukimą. Dar nebuvo pasirodęs atsišaukimas, tačiau lietuvių visuomenė buvo įkaitusi ir rinkosi į protesto susirinkimus: gruodžio 19 d. Šilutėje, gruodžio mėn. 20 d. Pėžaičiuose,  Priekulėje ir Katyčiuose, gruodžio 22 d. Sauguose ir Klaipėdos priemiestyje Smeltėje. Komitetas pasiskirstė darbais. Vieni važinėjosi po kraštą, o Brūvelaitis priiminėjo žmones, kurie atvykdavo gauti patarimų, atsiimti atsišaukimų ir t.t. Iki Trijų Karalių šventės susiorganizavo gelbėjimo komiteto skyriai Šilutėje, Pagėgiuose, Katyčiuose, Lauksargiuose, Plaškiuose, Rūkuose, Natkiškiuose, Priekulėje, Lankupiuose, Vanaguose, Rusnėje, Kintuose, Vyžiuose, Doviluose, Plikiuose, Kretingalėje, Kairinėje, Smalininkuose, Sauguose, o Klaipėdos mieste net trys skyriai – vienas miesto centre, antras Smeltėje, trečias Bomelsvitėje.  Intensyviai  buvo dirbama, kad Mažoji Lietuva susijungtų su Didžiąja. Prancūzai, matydami tokį lietuvių aktyvumą,  ketino suimti Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto narius, uždaryti visus  jo skyrius.  Todėl komitetas persikėlė į Šilutę, o J, Vanagaitis su E. Simonaičiu liko Klaipėdoje.

1923 m. sausio  mėn. 9 d. jau bazuodamasis Šilutėje Vyriausiasis Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komitetas  paskelbė manifestą „Visiems gyventojams Klaipėdos krašto“.  J. Vanagaitis knygoje „Kovos keliais“ straipsnyje „Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas“ rašo, kad „Lygiagrečiai su manifesto paskelbimu slaptu Brūvelaičio  parėdimu visos jaunųjų klaipėdiečių grupės buvo pašauktos prie ginklo..“

J. Vanagaitis kitame straipsnyje, kuris pavadintas  „Sukilimas“  aprašė, kad   1923 m. sausio 10 d. „ Visų trijų apskričių žymesniuose punktuose pasirodė klaipėdiečių būreliai. Jie buvo apginkluoti įvairiausių sistemų senais šautuvais ir apsirengę paprastais civiliais rūbais. Tik ant rankovių turėjo užsirišę žalias juostas, pažymėtas raidėmis: M.L.S. , tas reiškė – Mažosios Lietuvos savanoris. Tuos būrelius  netikslu būtų vadinti sukilėliais, nes jie nešaudė ir niekam nieko nedarė. Visas jų sukilimas reiškėsi tuo, kad tie savanoriai, nuėję į valdžios įstaigas, paimdavo valdininkų bei tarnautojų pasižadėjimus, klausyti Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto ir sąžiningai eiti pareigas, kurios jiems buvo pavedamos. Nei vienas žmogus nebuvo suimtas. Nepavartota jokio smurto. Net policininkai buvo nuginkluoti tiktai tie, kurie iš seniau buvo pasižymėję priešlietuvišku nusistatymu ir iš kurių buvo galima  laukti nepaklusnumo bei provokacijų. Nei vienas  žmogus niekur nesipriešino Mažosios Lietuvos savanoriams. Visame krašte tvarka buvo įvesta nepaleidus nei vieno šūvio.“

Dar kartą perskaičiau „Atviroje Klaipėdoje“ parašytą teiginį „Tuo metu Lietuvos vyriausybės veiksmų priedanga tapęs Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas (VMLGK) ir toliau apsiribojo tik atsišaukimų sklaida. Sausio 9-ąją jis paskelbė du atsišaukimus.“.  Šis mūsų amžininkų parašytas teiginys akivaizdžiai skiriasi nuo pirminio šaltinio, nuo to meto amžininko aprašymo.

Minint 1923 sukilimo šimtmetį galimai   menkinama  Vyriausiojo Mažosios Lietuvos  Gelbėjimo komiteto veikla ir akcentuojamas  tik Didžiosios Lietuvos įnašas į  sukilimą, kad įvykius galima  būtų  pavadinti prisijungimu.  Jei pateiksime kiekvienos Lietuvos  nuopelnus   organizuojant  1923 metų sukilimą, tai turėsime vadinti susijungimu.

Mūsų laikų amžininkai nenori įvertinti  faktines aplinkybes, kad Mažosios Lietuvos savanoriai buvo ginkluoti senais šautuvais, o prancūzai turėjo gerą ginkluotę.   Pergalė  galima turint tokią pat ginkluotę bei žmones, kurie apmokyti šaudyti.  Kiekviena Lietuva   ėmėsi tų  darbų, kurie atitiko  jų  galias. Vieni apėjo  valdžios įstaigas ir pareikalavo  paklusti sukilėliams, o kiti, Didžiosios Lietuvos savanoriai, kariai, kovėsi su prancūzų kariuomene.

Būtų gerai, jei Klaipėdos istorikai palygintų įvykius Ukrainoje ir Klaipėdos krašte.  Ukrainiečiai be karinės pagalbos ir mokymų kaip elgtis su technika sunkiai  kovotų su agresore. Mažoji Lietuva, lietuviai, kurie neturėjo savo valstybės,  ginklų, apmokytų karių mūšiuose su prancūzais būtų pralaimėję.  Mažlietuviams buvo reikalinga bendramintė, sąjungininkė,  kaip ir dabar ukrainiečiams Europos sąjunga ir NATO.

Manau, kad kvietimas  paminėti Klaipėdos sukilimo šimtmetį  kaip prisijungimo šventę  yra neetiškas, nes eliminuoja   Mažosios Lietuvos  gyventojų veiksmų  svarbą  1923 metų sukilime, netgi išsityčioja iš jų.   Prašome grąžinti  istorinę teisybę ir kviesti Lietuvą paminėti susijungimo šimtmetį.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>