„Prijungimas“ iškreipia istorinę tiesą, sumenkina Mažosios Lietuvos lietuvininkų indėlį į visos Lietuvos susivienijimą

2023 m. sausio 26 d.  buvęs Klaipėdos miesto tarybos pirmininkas arba kitaip dar galima pavadinti jo pareigybę  – pirmasis  Nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos vadovas Vytautas Čepas pakvietė   į diskusijų klubą pokalbiui „ Klaipėdos krašto likimas. Prijungti ar prisijungę?“ Diskusijų klubo buveinė –  Klaipėdos miesto biblioteka, jos  „Kauno atžalyno“ padalinys (Kauno g. 49)

Diskusijų klubo moderatorius Vytautas Čepas pakvietė istoriką profesorių Vygantą  Vareikį, kuris  diskusijos metu ėmė reikalauti, kad rašytoja Edita Barauskienė pasakytų koks jos išsilavinimas.

Profesorius  ėmė aiškinti  savo sampratą, kad Klaipėdos kraštas yra prijungtas, nes dalyvavo savanoriai ir kariai  iš  Didžiosios Lietuvos.

Rašytoja iš Priekulės E. Barauskienė, daugelio populiarių istorinių knygų autorė norėjo priminti ir papildyti šio istorinio įvykio aplinkybes bei faktus. Ji susirinkusiems perskaitė sukilimo vado iš Didžiosios Lietuvos Jono Budrio-Polovinsko atsiminimus, kuriuose  sukilimo   sėkmę jis priskiria ir  Mažosios Lietuvos sukilimo politiniam vadui Erdmonui Simonaičiui. 1922 m. gruodžio mėn. 22 d. įkurtas Gelbėjimo komitetas E. Simonaitį 1923 m. sausio mėn.  paskyrė krašto direktorijos pirmininku.   Nesėkmės atveju visą atsakomybę turėjo prisiimti E. Simonaitis. E. Barauskienė pažymėjo, kad Tilžės akto dokumentas, kuriame reikalaujama Mažosios Lietuvos „priglaudimo“ prie Didžiosios Lietuvos, teigia apie  susivienijimą, susijungimą,  o ne prijungimą. E. Barauskienė prašė paaiškinti, kodėl abiejų Lietuvų sukilime neįmažinti  didvyriai iš  Didžiosios Lietuvos? Kodėl nors akmenėliu nepažymėjo  žuvusio  prie Sendvario jauniausio savanorio iš Kauno Algirdo Jasaičio, nes ten vyko aršiausios Didžiosios Lietuvos savanorių  kovos su prancūzais.  Neįamžintas ir sukilimo  vadas J. Budrys-Polovinskas. Kodėl nėra atminimo ženklų  garbingiems sukilimo dalyviams  iš Mažosios Lietuvos  – E. Simonaičiui, Martynui Jankui? Kodėl gerbiami tik tuomet kraštą užėmę prancūzų kariai? Pagal  profesorių, prancūzai buvę nesuinteresuoti ginti savo pozicijų, tad buvę lietuvių draugai. Tačiau jie nukovė  12 Lietuvos savanorių. Kaip galima draugiška vadinti prancūzų valdžią, kuri siekė įkurti freištatą ir vėliau perduoti Klaipėdos kraštą Lenkijai? Lietuviams sukilėliams buvo iškelta užduotis – be aukų pakeisti valdžią, nes Antantės sąjungos sudėtyje buvo anglai, kurie  pritarė   Lietuvos susivienijimui.

Sukilime dalyvavo dvi Lietuvos  – Mažoji ir Didžioji – ir kiekvienos  įnašas buvo nulemtas to meto galimybių. Didžioji Lietuva jau turėjo vyriausybę, ambasadas, atstovus  įvairiuose Europos valstybėse, reguliarią kariuomenę, karinę techniką ir ginklus bei apmokytus karius jais naudotis.  Mažoji Lietuva  neturėjo savo ginkluotųjų pajėgų, todėl, kaip rašo Jonas Vanagaitis knygoje „Kovos keliais“. „ Jie buvo apginkluoti įvairiausių sistemų senais šautuvais..“ Profesorius V. Vareikis liko nepatenkintas tokiu teiginiu, kad Mažosios Lietuvos savanoriai sugebėjo per kelias dienas paruošti saugų užnugarį lietuviams iš Didžiosios Lietuvos.   E. Barauskienė priminė dar vieną Mažosios Lietuvos savanorių darbą:  jie  tautiečius iš Didžiosios Lietuvos pasitiko prie sienos ir buvo vedliais.  Savanoris iš Didžiosios Lietuvos  Antanas Gaidelis  savo atsiminimuose teigė, kad  „ Žygiavę visą dieną sustojome tik vieną kartą, užkąsti sauso davinio ir išgerti karšto vandens. Tuo pasirūpino vietos sukilėlių komitetas.“  J. Vanagaitis  almanache „Kovos keliais „ rašo, kad  Gelbėjimo komiteto skyrius buvo įkurtas Kretingalėje.  Matyt šio skyriaus savanoriai pasirūpino, kad  savanoriai iš Didžiosios  Lietuvos nebūtų  alkani.

Diskusijos metu profesoriaus V. Vareikio istorinio proceso sampratą   pavadinau  kabančiu 23 aukštu,  neturinčiu nei pamatų, nei 22 aukštų. Profesorius V. Vareikis  Klaipėdos sukilimo  istoriją  aiškina  siaurai ir vienpusiškai,    išvadas pateikia    vadovaujantis   gausiais dokumentais, bet apimančiais  tik    tarptautinės padėties ypatumus ir tik 1923 metų įvykius. Kad pasiektum  23  aukštą, reikia  pradėti nuo pamatų, taigi nuo kryžiuočių ir kalavijuočių ordinų nukariavimų, o vėliau  iki XX a.,  iki Klaipėdos miesto šturmo.

Manau, kad  kulminacinis  įvykis  – 1923 metų sukilimas – turi dvi skirtingas istorinio  vertinimo  mokyklas. V. Vareikio  istorinė   mokykla – vieno įvykio.  Jis didžiuojasi, jog daug metų Klaipėdos ir Lietuvos visuomenei deklaruoja terminą  – „prijungimas“.  Ši mokykla vadovaujasi tik Klaipėdos šturmu, kuriame dalyvavo Didžiosios Lietuvos vyriausybės siųsti savanoriai.  Vareikio mokyklos  atstovai tyčiojasi iš įkurto  Gelbėjimo komiteto ir jį vadina  priedanga Didžiosios Lietuvos veiksmams.  https://www.atviraklaipeda.lt/2023/01/07/lemtinguju-ivykiu-simtmetis-1923-iuju-sausio-7-oji/ Kita istorikų mokykla teigia, kad  1923 metų sukilimas suvienijo, sujungė dvi Lietuvas.  Klaipėdos kraštas prisijungė prie Lietuvos valstybės. Šią mokyklą galime pavadinti Jono Vanagaičio vardu. Šios mokyklos sekėjai teigia, kad Klaipėdos  miesto šturmas tėra paskutinis įvykis ilgametėje kovoje, kuri  vyko beveik 700 metų.  J. Vanagaičio mokyklą  dar  galima  pavadinti  lietuviško naratyvo mokykla. Ją   deklaruoja prezidentūroje dirbantys istorikai ir konsultuojantys Gitaną Nausėdą, taip pat  rašytoja Edita Barauskienė, profesorius Domas Kaunas. Tokios pat istorinės koncepcijos laikėsi ir vienas  garbingiausių Klaipėdos žydų Rudolfas Valsonokas. Jis 1923 sukilimą pavadino taip „ …anot tos reikšmingos valandos, kada jis nuo svetimo kūno atskirtas ir atsiskyręs grįžo prie savo valstybiškai atgimusio kamieno…“. R. Valsonoko knyga „Klaipėdos problema“  pradedama istorine analize  nuo Mindaugo laikų  ir  prūsų sukilimo, o  baigiasi  XX a. pradžios įvykiais.

V. Vareikio istorinės mokykla pateikia pseudo perliukų. Jie teigia, kad  „Tuo metu Lietuvos vyriausybės veiksmų priedanga tapęs Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas (VMLGK) ir toliau apsiribojo tik atsišaukimų sklaida. Sausio 9-ąją jis paskelbė du atsišaukimus.“ https://www.atviraklaipeda.lt/2023/01/09/lemtinguju-ivykiu-simtmetis-1923-iuju-sausio-9-oji/ J. Vanagaičio arba lietuviško naratyvo  mokykla  teigia,kad  „komiteto nariams teko be paliavos važinėti krašte iš vieno susirinkimo į kitą“ ir buvo pasiektas rezultatas,  t.y. Klaipėdos krašte  įsikūrė  nemažai  Gelbėjimo komiteto skyrių. 2023 m.  sausio 15 d. Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Pilies konferencijų salėje,  atidarant 100-mečiui skirtą parodą kalbėjo keletas pranešėjų, vienas iš jų Valdas Aušra, kuris šiuo metu gyvena JAV ir kurio senelis  buvo sukilimo savanoris iš Katyčių. Patikrinome V. Aušros informaciją, t.y.  ar J. Vanagaičio „Kovos keliais“ almanache yra parašyta, jog buvo įkurtas  Katyčiuose  Gelbėjimo komiteto skyrius. Taip,  tai parašyta 202 knygos  puslapyje. 1923 m. sukilimo dalyvis Jonas Aušra yra palaidotas Klaipėdoje, Joniškės kapinėse.  Ar buvo jis prisimintas, ar buvo miesto valdžios pagebtas minint sukilimo šimtmetį? V.  Vareikio  istorinės koncepcijos mokykla  terminu „prijungimas“ skelbia nepagarbą Jono Aušros ir kitų mažlietuvių dalyvavusių  Klaipėdos krašto atvadavime. V.  Vareikio  istorinės  mokyklos naudojamas  terminas „prijungimas“ yra nepriimtinas garbingiems klaipėdiečiams,  kurie  pasisakė V. Čepo kuruojamos diskusijos metu.  Vieno istorinio įvykio mokyklos pateiktos išvados yra tendencingos, nes  ignoruoja   mažlietuvių  savanorių  įnašą, Gelbėjimo komiteto pastangas ir ilgametę kulltūrinę  kovą su užkariautojų valdžia.

Virginijus Partauskas paprašė priminti faktą: kai 1864–1904 metais carinė Rusija Uždraudė lietuvišką raštą ir bruko kirilicą, tai Mažosios Lietuvos žmonės ištiesė pagalbos ranką lietuviškomis knygomis, kalendoriais, laikraščiais. Savo ruožtu Didžioji Lietuva atsidėkojo Mažajai Lietuvai 1923 metais.

Kadangi visus metus  vyks įvairūs renginiai,  skirti šimtmečio minėjimui, tai prašome Klaipėdos miesto valdžią ir jos kuruojamas švietimo, kultūros  institucijas  neniekinti mažlietuvių  ir  skelbimuose, renginiuose  nevartoti žodžio „prijungimas“, o  tą  netinkamą terminą pakeisti  į  „susivienijimą“, „prisijungimą“, „susijungimą“. Klaipėdos miesto valdžia privalo ginti savo garbę ir teikti prašymą Seimui, kad  jo paskelbtame  nutarime  „Dėl  1923 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“ taip pat  būtų įrašyta, kad minimas Klaipėdos krašto prisijungimas prie Lietuvos. Žodis „prijungimas“  yra netinkamas,  nes iškraipo istorinę tiesą.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>