Nekurkime žuvusiems tarybiniams kariams naują architektūrinę kokybę, o palikime ramybėje amžinojo poilsio vietą

Klaipėdos miesto meras paskelbė apklausą dėl   tarybinių karių amžino poilsio vietoa pertvarkymo.

Nuomonių formuotojai, politikai, pasinaudodami tautiečių praeities  nuoskaudomis, išgyvenimais, žinodami žmonių nuotaikas, siekia tik jiems vieniems žinomų tikslų.  Šiandien, kai vyksta karas Ukrainoje, galimai apsimestinis   patriotizmas suprantamas primityviais teiginiais: balvonai ( lietuviškai stabai, dievai),  brudni  (lietuviškai purvini) okupantų ženklai, piktžaizdės ir visa tai įvardijama   prievartos įrankiu, vykdančiu  genocidą.

Patriotai  prašo nukelti okupantų ženklus ir išvežti tuos stribus ir kardus į Rusiją arba į Grūto parką.

Kita nuomonė, – kad visais laikais griauti buvo būdinga    barbarams,  atšuoliavusiems  iš mongolų stepių. Manome, kad lietuviško sovietinio mentaliteto atstovas yra Andrius Tapinas, kuris pagal Darių Kuolį „pradeda karą su žuvusių sovietinių karių kaulais“.

Kaip reikėtų elgtis su karių kaulais ir okupantų pastatytais  paminklais atsakymas yra raštelyje, kurį rado sovietmečiu,  griaudami paminklą vokiečių karių kapinėse, Klaipėdos miesto  parke. Paminklo viduje vokiečių kalba buvo parašyta  „Prašalaiti, kad ir kas tu būtum, – nesikėsink. Čia palaidoti kariai, kurie žuvo vykdydami jiems duotą įsakymą. Tegul būna šventas jų atminimas“.  Tuometinis Klaipėdos miesto vyriausiasis dailininkas Petras Šadauskas  prisiminė, jog  toks užrašas nesustabdė paminklą griovusių žmonių.  Suprantama, tai buvo sovietmetis,  bet kai  XXI a. elgiamasi  kaip sovietmečiu,  -  labai liūdna.

Ar  nukėlus  sovietmečiu pastatytus,   tarybinę kariuomenę šlovinančius  ženklus,  nuoskaudos  dėl okupantų padarytų neteisėtų veiksmų, žiaurių, melagingų sprendimų, liks ar išnyks?    Mieli patriotai, nugriovę paminklus tarybiniams kariams istorijos nepakeisime ir  nuoskaudų neišsigydysime. Ne praeitimi gyvenkime, bet  šiandiena, saugokime Lietuvą, kad  nebūtų tokio karo, koks vyksta Ukrainoje.

Lietuva,  gyvendama šiandiena  ir kurdama  rytojų,   pasirodo turi realų,  labai pavojingą  „balvoną“, šmeižikišką klišę, kurią mums prikabina,  jog  „žydšaudžiams“ kabiname atminimo lentas, statome paminklus.    Štai tą balvoną – kaltinimą, jog garbiname žydšaudžius,  reikia skubiai „versti“.

2022-02-24 prasidėjo karas Ukrainoje. Šalia Lietuvos krenta bombos, griūva namai,  žūva žmonės.  Puikiai žinome, jei   Putinas nugalėtų  Ukrainą,  sekanti jo auka būtų  buvusios sovietinės Pabaltijo respublikos.

Ar suvokiame mes, Lietuvos gyventojai, jog  šiandienos didžiausia grėsmė nacionaliniam saugumui yra  Kremliaus viešinana  klišė, kad lietuviai, kaip ir  ukrainiečiai,  yra naciai, o dar  papildomai  ir „žydšaudžiai“,  Kremlius nuosekliai  visam pasauliui primindavo, kokia netikusi yra lietuvių tauta ir tą naratyvą viešino nuo 1944 m. vasaros iki šių dienų.

Kiekvienam  valstybės gyventojui turi rūpėti  savo šalies saugumas. Lietuvos visuomenė buvo pasipiktinusi Rūtos Vanagaitės knyga  „Mūsiškiai“, kuri deklaravo Kremliaus naratyvą apie Holokaustą.  Kremliaus ruporei R. Vanagaitei, kurios knygos tikslas buvo paruošti  Lietuvą okupacijai,   į pagalbą atskubėjo   A. Tapinas. Pristatydamas jos knygą, jis paklausė  „O kas toliau?“. Autorė atsakė, jog  neturi būti „žydšaudžių“ vardais  pavadintos gatvės ir mokyklos. Jiems neturi stovėti paminklai. Jos atsakymą reikia laikyti     rusų    informacinio karo ginklu – šmeižtu ir tuo ginklu mojuojama  ir šiandien.

 „Žydšaudžių“ etiketė  turėjo ir kitą tikslą: rusakalbiams  ugdytų  baimę,  nepasitikėjimą, galimai ir neapykantą tautai, kuri  garbino  „žydšaudžių“ atminimą.

A. Tapinas nejaučia reikalo  atsiprašyti, jog dalyvavo   Kremliaus organizuotame  informaciniame kare  priešų pusėje,  tikslu juodinti lietuvių tautą, kad atėjus tam tikram laikui   okupantas susigrąžintų  Lietuvą,  atvirkščiai,  sėdo  į traktorių, kad nuverstų tarybinių karių paminklą. A. Tapine,   ne  tarybinių karių paminklai  tapo karo priežastimi, bet žodis -  denacifikuoti.

Kitas  tarybinių karių paminklų nukėlimo iniciatorius -   Konservatorių partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis.  G. Landsbergis kaip ir A. Tapinas reikalavo ir manau, kad reikalauja laikytis Kremliaus surašytos istorijos.  Yra piliečių, kurie bando  apginti užsienio reikalų ministrą, atseit,  jis ne prie ko, nes apie Lietuvos didvyrį Juozą Krikštaponį, jog tai „žydšaudys“,   gavo informaciją iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ( toliau Centras).  Kokią informaciją gavo tokią ir pateikė Ukmergės merui  Rolandui Janickui.

Visa Lietuva žino,  kad Kremlius reikalauja laikytis suklastotos istorijos, o Vytauto Landsbergio anūkas  nežino, jog  1944 m. vasarą,  kai  sovietai okupavo  antrą kartą, tai  II pasaulinio karo ir pokario istoriją parašė Kremlius. Maskolija  reikalavo tarybinių istorikų pateikti visuomenei įrodymų, įvairių melagingų liudijimų kad lietuviai „žydšaudžiai“ ir fašistai.  Manau, kad Lietuvos tuometiniai istorikai atsisakė dalyvauti  tokioje aferoje. Tuomet    istorikų bendruomenė buvo papildyta dviem žiauriais NKVD tardytojais  Boleslovu Baranausku ir Eusiejumi  Rozausku. Jie,  tapę istorikais, parašė Holokausto istoriją. Turime konstatuoti, jog  dalis Nepriklausomos Lietuvos istorikų  tęsė Kremliaus  naratyvą.

2009 m. Lietuvos žydų asociacija Izraelyje, kurią, manau, Kremlius naudoja informaciniame  kare ,  sudarė  4233 „žydšaudžių“ sąrašą. Tą sąrašą peržiūrėjo Centro specialistai ir po trijų metų  nustatė, kad yra istorinės medžiagos, pagrindžiančios 2055 asmenų dalyvavimą Holokauste. Tame sąraše atsidūrė Lietuvos didvyris Juozas Krikštaponis. Dėl jo kilo   didžiulis skandalas. Ar sunku buvo Užsienio reikalų ministrui G. Landsbergiui  susisiekti su  Centro darbuotoju  Gintaru Šidlausku , kuris savo facebooke  rašė, kad kaltinimai J. Krikštaponiui yra ne kas kita, kaip Rusijos ambasadoriaus „pastumdėlių“ pramanai?  Ar sunku buvo išklausyti kitą pusę,  kuri teigė, kad tai šmeižtas, kurį paruošė NKVD tardytojai?

Ne tik Centro darbuotojas G. Šidlauskas nesutinka, kad J. Krikštaponis yra „žydšaudys“, bet ir žurnalistas Antanas Ališauskas ( 1951-12- 23 – 2018-04-05), ilgalaikis   “Lietuvos aido“ redakcijos darbuotojas. A. Ališauskas straipsnyje „ Kaltinamas dalyvavęs genocide: ar pagrįstai?“ rašo, kad  Impulevičiaus  policijos batalionas,  nuvykęs į Baltarusiją ir sužinojęs, jog yra pasiųstas ne kovoti su mirtinu lietuvių tautos priešu – bolševizmu, iš bataliono pasitraukė 52, kitur rašoma 57 karininkai ( duomenys iš apklausos).  Lietuvių karių protestas buvo išreikštas ne tik pasitraukimu, bet ir oficialiu dokumentu, kurį  paruošė  Lietuvių nacionalistų partija. Ji  pasipiktino, kad policijos batalionas  pasiųstas  žudyti. Lietuvių nacionalistų partija tai įvertino, kaip Lietuvą kompromituojantį ir žeminantį aktą. Lietuvių nacionalistų partijos parengtame memorandume Vokietijos Reicho vadovybei rašyta: „Iš Lietuvos teritorijos išvykusiems batalionams pavedama Lietuvą ir lietuvį žeminančios užduotys – Gudijos žydų ir civilių, rusų belaisvių šaudymas ir korimas. Jeigu lietuvių karininkai atsisako šaudyti, juos pačius grasoma sušaudyti“.

Impulevičiaus bataliono kariai nepatikėjo, kad vokiečiai  savo grasinimus realizuos.  Klaipėdos žurnalistas Antanas Stanevičius papasakojo, kad teko bendrauti su  išsiųstu  1941 m. į Baltarusiją lietuviu, kuris vėliau emigravo į užsienį.  Jis pasakė, kad juos išstatė į eilę ir šaudė kas dešimtą. Nuo nacio kulkos žuvo šalia jo stovėjęs draugas.

Manoma, kad tarp pasitraukusių iš  Impulevičiaus bataliono buvo ir 2 kuopos vadas Juozas Krikštaponis, o  sugrįžusius į Lietuvą Impulevičiaus bataliono karininkus ir kareivius  nebaudė,  nes  įsakyme  buvo nurodyta, kad vyksta į  Baltarusiją kovoti su  bolševikais, o ne šaudyti civilius ir karo belaisvius.

1948 m. NKVD tardymo metu  2 kuopos kariai pasakė, jog jų vadas Nikodemas Reikalas. Vėliau, o tai 1961m.  ir 1980m., kai kurie  apklaustieji  jau nurodo kitą vadą – Juozą Krikštaponį. Tik NKVD rūsiuose  laikas ir metai  „gerina“ atmintį, nes matyt buvo išsiaiškinta, kad J. Krikštaponis yra prezidento Smetonos sesers vaikas.  Manome, kad NKVD nurodė, jog prezidento A. Smetonos aplinkoje turi būti „žydšaudžių“, kitaip sakant, amoralių prezidento giminaičių.  Reikia ir bus. Liudininkai paliudys.

Manau, kad A. Tapinas ir  G. Landsbergis tikisi,  jog  kaip vanduo nuo žąsies išnyks piliečių kaltinimai, kad galimai užsiima  antivalstybine veikla, tinkančia tik koloborantams, kai  palaiko, pritaria okupantų sukurtai istorijai.

Kviečiu nebūti patriotais pagal   A. Tapino ir  G. Landsbergio kvietimą o laisvais piliečiais, kurie suvokia, kad ne paminklai, tarybinių karių šlovinimas yra pavojus Lietuvos nepriklausomybei, nacionaliniam saugumui,  bet melas, sovietų sukurta klišė, kurią su malonumu skelbia ir Donatas Glaudenis straipsnyje  „Kas nuvainikuos nepelnytai pagerbtus, prisidėjusius prie Holokausto?“  Jis rašo apie J. Krikštaponį , jog „Man buvo nemalonu, kad šalis, kurios pilietis esu, šitaip pagerbia asmenis, nusikaltusius žmonijai.“

A. Tapino ir G. Landsbergio pažiūras galima pavadinti  neokomjaunuoliškomis, o juos pačius  XXI amžiaus revoliucionieriais. Paminklą lengva nugriauti, o Klaipėdoje  už nugriovimą dar ir pinigų bus nemažai   atseikėta, tačiau kaip nugriauti „balvoną-kliše“, kuri vadinasi -  tauta garbinanti „žydšaudžius“?  Ši melaginga klišė kuri,  kaip nuodai,  buvo  pilama  į tautiečių protus ir pasaulio visuomenę   nuo 1944 m. vasaros iki 2022 metų vasario mėn. 24 dienos, iki Ukrainos-Rusijos karo pradžios.

A. Tapino kvietimas tapti neosovietiniu patriotu yra negarbingas.

Siūlau  balsuoti,  kad nepritariame Sovietų Sąjungos karių kapinėse  naujai architektūrinei kokybei.

Kategorijos: Be kategorijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>